PAP Koronawirus

Polityka prywatności

Polityka prywatności

21 stycznia 2013 23:40:08

Polityka Prywatności

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Renoma Krzysztof Kopacz z siedzibą w Wadowicach, os. XX-lecia 12/20. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

   

§ 1 Definicje

  

1. Administrator (Administrator Danych Osobowych) - oznacza firmę Renoma Krzysztof Kopacz prowadząca działalność gospodarczą w Wadowicach, os. XX-lecia 12/20, NIP: PL 5511091785, REGON 851725419, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o urządzeniu Użytkownika.

2. Strony internetowe, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz, korzystają z technologii "cookie" i każdy użytkownik korzystający z tych stron wyraża zgodę na korzystanie przez strony z plików "cookie".

3. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz.

4. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem stron internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz.

5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem stron internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz.

6. Strony - oznaczają strony internetowe, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz działające w domenie lub z rozszerzeniem niniejszych domen: powiatlive.pl, renoma.info, wp.iap.pl.

7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz.

8. Użytkownik - oznacza osobę, która korzysta ze stron internetowych wydawanych przez Renoma Krzysztof Kopacz.

   

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, podstawa prawna,

czas przetwarzania

  

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma Renoma Krzysztof Kopacz prowadząca działalność gospodarczą w Wadowicach, os. XX-lecia 12/20, NIP: PL 5511091785, REGON 851725419, adres e-mail: biuro@renoma.info. Powierzone dane osobowe Użytkowników traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji usługi a w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

2. Następujące dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego, PESEL, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, Numer Identyfikacji Podatkowej.

3. Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922, ze zm.)

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.)

- Rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

4. Wszystkie materiały umieszczone na stronach internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim, prawem prasowym oraz innymi właściwymi przepisami i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.

5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych Administrator przechowuje tak długo jak to konieczne (np. przez okres  relacji z daną osobą).

6. Administrator zwolniony jest z odpowiedzialności za zasady prywatności panujące na innych stronach internetowych, które Użytkownik odwiedzi za pomocą linków zamieszczonych na stronach internetowych,

   

§ 3 Dostęp do danych osobowych, prawo do zmiany danych

oraz wycofania zgody na przetwarzanie

  

1. Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celu świadczenia na jego rzecz usług w ramach prowadzonych stron internetowych wydawanych przez Renoma Krzysztof Kopacz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

2. Użytkownik może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych.

3. Powierzane Administratorowi dane osobowe nie są odsprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów zewnętrznych obsługujących strony internetowe wydawane przez Renoma Krzysztof Kopacz.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzenia danych osobowych przesłanych przez Użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy).

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji, jeżeli uważa to za słuszne. Dotyczy to między innymi profilów użytkowników, grup, zdjęć, filmów, wpisów oraz wszelkich innych danych dodanych przez użytkowników. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania użytkowników o usunięciu tych danych oraz powodów, dla których to zrobił.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator ma prawo podjąć następujące czynności:

- wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych

- natychmiastowego usunięcia konta do momentu wyjaśnienia sprawy

7. W celach statystycznych i marketingowych przetwarzane są przez Administratora informacje dotyczące zainteresowań oraz danych demograficznych naszych użytkowników m.in. za pośrednictwem usługi Google Analytics.

8. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu Użytkownik przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@renoma.info.

    

§ 4 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

- Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji stron internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji stron internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz za pośrednictwem serwisu społecznościowego Google (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

   

§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania

lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych, których wydawcą jest Renoma Krzysztof Kopacz.

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Ostanio dodane